Основна школа „Јован Цвијић“ је највећа школа у Ибарском Колашину.

Године 1953. потекла је идеја да школа добије име по истакнутом српском научнику, родољубу, хуманисти и политичару Јовану Цвијићу, који је истраживао и у овим крајевима. Од те године до данас школа званично носи име Основна школа "Јован Цвијић".

os-jovan-cvijic

Данашња основна школа налази се у центру Зубиног Потока. Згрaда матичне школе је нова, изграђена 2003. године. Међутим, зграда не задовољава потребе Зубиног Потока, чак ни потребе за учионичким простором, па се за наставу користи и адаптирана зграда која не пружа ни приближно добре услова какве пружа нова. Зграда, у којој се радило од 1953. године, данас није за употребу.

os-jovan-cvijic

Успешно остваривање циљева и задатака образовања и васпитања подразумева постојање одређених предуслова за нормалну реализацију програмских циљева и активности. У том смислу школа обезбеђује:

  • школски простор,
  • школску опрему,
  • наставни и други кадар,
  • наставна средства.

Рад у новој школској згради почео је 2003. године. У згради има 11 учионица (једна за децу са посебним потребама), канцеларија за директора, педагога, наставнике (зборница), секретара, благајника, библиотекара, канцеларија за административно особље, котларница и три санитарна чвора. Сем ове, за наставу се користи адаптирана школска зграда са 7 учионица из 1947. године. Школа поседује велико школско двориште са изграђеним теренима за мали фудбал, кошарку, рукомет и одбојку.

Школа има четири издвојена одељења.

Школска зграда у Вељем Брегу је изграђена 1946. годинe и коришћена је све до 2012.године. Реновирана је у потпуности августа 2012. године.

Школа у Ковачима је удаљена око 10 км од матичне школе, изграђена је 1950, године, четвороразредна је, а настава се не изводи од 2007/2008. школске године, јер нема деце. Иначе се радило у комбинованим одељењима.

Школа у Црепуљи подигнута је 1978. године. Има три учионице и канцеларију за наставнике. Школа има велико двориште, али нема уређене терене за мале спортове.

Школа у Дрену је подигнута 1954..

os-jovan-cvijic

Данашњи рад школе и њен успех огледају се у успеху ученика, у наградама и признањима које ученици остварују на разним такмичењима и сусретима у знању, слободним активностима и спорту, као и у узорној сарадњи школе и средине у којој делује.

Ученици ове школе показују добре резултате у настави и у ваннаставним активностима. Сваке године учествују на такмичењима у наставним и ваннаставним активностима. Запажен је успех на такмичењима у спортским активностима, литерарним и ликовним радовима.

os-jovan-cvijic

У Основној школи ''Јован Цвијић'' запажене су ваннаставне активности. Овде делује 7 културно – уметничких секција са 200 ученика, 6 секција младих техничара са 66 ученика, 6 секција за спортске активности са око 100 ученика  и 7 предметнонаучних група. Вредно је истаћи да је из ове школе израстао и Рукометни клуб ''Мокра Гора'', који се такмичи у савезној Првој ''Б'' лиги. Ученици ове школе у оквиру КУД ''Мокра Гора'' редовно приређују богат културно – забавни програм. Некадашњи ученици ове школе данас су квалификовани радници, инжењери, доктори наука, лекари...

Вредни основци наше школе показују добре резултате у настави и ваннаставним активностима. Ученици ове школе редовно сваке године учествују у такмичењима у наставним и ваннаставним активностима и акцијама школе. Запележен је успех на такмичењима у спортским активностима, литерарним радовима, фото секцијама.

os-jovan-cvijic

Наставно особље

Све облике васпитно-образовног рада у овој школској години обавља 50 наставника. Од тога у разредној настави ради 17, у предметној 33 наставника.

Квалификациона структура наставног особља у разредној настави је задовољавајућа; у предметној настави је на нешто нижем нивоу због недостатка професора математике. Од опремљености недостају нам кабинети, како би деца могла практично да се упознају са задацима које уче и тако се оспособе за бољу функционалност. Такође, деци недостаје и фискултурна сала, која је један од кључних ствари за здрав и нормалан живот као и усвајање здравих стилова живвота.

Стручни сарадници

На овим пословима у овој школској години ради један школски педагог и један школски психолог.

Руководећи кадар

На овим пословима ради један директор и један помоћник са 50% радног времена.

Административно-финансијски радници

Ове послове обављају: секретар школе, шеф рачуноводства, благајник и један административни радник.

Помоћно-технички послови

На обављању помоћно-техничких послова у школи су ангажовани: два домара, два ложача, девет радника на одржавању хигијене и загревању просторија у матичној школи и у истуреним одељењима и четири ноћна чувара.

Матична школа у Зубином Потоку ради у две смене. Прву смену похађају ученици I, V, VI, VII и VIII разреда, а у другу смену иду ученици II, III и IV разреда. Настава у првој смени почиње у 7.55 часова, а у другој смени у 13.00.

У издвојеном одељењу у Вељем Брегу у једној смени раде ученици I и II, а у другој ученици III и IV разреда. Настава у другој смени почиње у 11.35 часова.

У издвојеним одељењима у Црепуљи и Дрену настава почиње у 8.00 часова, а ради се у једној смени.

На основу извештаја о спољшњем вредновању које је обављено 22. и 23. октобра 2013. године,  општи квалитет образовне установе, оцењен је оценом 4, с тим да је оцена 4 највиша оцена и подразумева да остварује више од 75% свих стандарда укључујући 100% стандарда који су кључни за вредновање.

Наставници се у организацији руководе планираним циљевима и задацима. Наставне методе, средства и облици рада су у складу са циљевима часа. Наставници се редовно припремају за наставу водећи рачуна о избору садржаја, метода, облика и средстава за рад. Припремање часова је засновано на уважавању различитости код ученика у погледу њиховог знања, искуства и способности.

Директор ефикасно и ефективно организује рад школе. Директор својим лидерским деловањем, понашањем и посвећеношћу послу доприноси развоју школе, даје пример другима, показује поверење у запослене и њихове могућности, развија сарадњу са другим установама, организацијама и локалном срединоми подстиче развој шоле, преговарањем и придобијањем других за остваривање заједничких циљева.